• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดหนองบัว
2
จิรธมฺโม
วัดนาเตา
3
อภิวฑฺฒโน
วัดนาแดง
4
ธีรวโร
วัดพืชมงคลวนาราม
5
สุเมโธ
วัดใหม่ไชยสถาน
6
ปิยธมฺโม
วัดเชียงของ
7
อธิจิตฺโต
วัดบง
8
จตฺตมโร
วัดเชตวัน
9
ธมฺมทินฺโน
วัดบุ้ง
10
โชติปญฺโญ
วัดร้อง
11
จารุธมฺโม
วัดพืชเจริญ
12
เมตฺตจิตฺโต
วัดหนองห้า
13
จารุวํโส
วัดดอนมูล
14
ผลญาโณ
วัดนาไค้
15
วีรวฒฺฑโณ
วัดศรีสะเกษ
16
วรวฑฺฒโน
วัดร้อง
17
จารุธมฺโม
วัดนาหวาย
18
ฐานวุฑฺโฒ
วัดศรีษะเกษ
19
มหาวีโร
วัดนาทะนุง
20
ฐานิสฺสโร
วัดนาทะนุ
21
ญานสมฺปณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
22
จิรสีโล
วัดน้ำหิน
23
สุทฺธจิตฺโต
วัดใหม่ไชยสถาน
24
สนฺตมโน
วัดนาไค้
25
อิทฺธิญาโณ
วัดนาหวาย
26
ปญฺญาวโร
วัดเปา
27
วชิรญาณวํโส
วัดบง
28
อภิปุญฺโญ
วัดป่ากล้วย
29
ฐิตโสภโณ
วัดนาราบ
30
ปภสฺสโร
วัดใหม่ไชยสถาน
31
ปภสฺสโร
วัดร้อง
32
ธมฺมวโร
วัดศาลา
33
กิตฺติญาโณ
วัดหัวทุ่ง
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1