• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคเตโช
วัดหนองรัง
2
ธีรวโร
วัดนาปัง
3
อุทยเมธี
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
4
วีรวฑฺฒโณ
วัดหัวนา
5
อมรสิริ
วัดหาดผาคำ
6
กิตฺติภทฺโท
วัดมิ่งเมือง
7
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
8
ทีปธมฺโม
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
9
อุตฺตมปญฺโญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
10
อินฺทสโร
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
11
วชิรปญฺโญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
12
ธีรปญฺโญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
13
กิตฺติภทฺโท
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
14
ปฐมพโล
วัดนาเหลืองม่วงขวา
15
ปิณฺฑิโต
วัดกอก
16
กลฺยาณธมฺโม
วัดน้ำแก่นเหนือ
17
ฐิตธมฺโม
วัดหาดเค็ดบน
18
ขวนปญฺโญ
วัดแสงดาว
19
ปุญฺญกาโร
วัดน้ำแก่นใต้
20
อริยวํโส
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
21
ทีปธมฺโม
วัดหนองรัง
22
ปภสฺสโร
วัดหาดเค็ดบน
23
ฉนฺทธมฺโม
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1