• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรวโร
วัดนาปัง
2
อุทยเมธี
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
3
อินฺทสโร
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
4
วชิรปญฺโญ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
5
กิตฺติภทฺโท
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
6
ปฐมพโล
วัดนาเหลืองม่วงขวา
7
กลฺยาณธมฺโม
วัดน้ำแก่นเหนือ
8
ปุญฺญกาโร
วัดน้ำแก่นใต้
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1