• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธนวํโส
วัดเชียงบาล
2
ฐิตวโร
วัดตาลชุม
3
ปญฺญาวชิรเมธี
วัดบัวทอง
4
อภิสุขวฑฺฒโน
วัดเชียงราย
5
องฺกุรสิริ
วัดนาเหลืองใน
6
ภทฺทเมธี
วัดดอนมูล
7
ญาณเมธี
วัดเจดีย์
8
ธนมงฺคโล
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
9
สุวณฺณกิตฺติ
วัดพญา
10
โชติธมฺโม
วัดครกคำ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1