• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขุมาโล
วัดผาเวียง
2
สุธมฺโม
วัดพระเนตร
3
ขนฺติโก
วัดพระเนตร
4
ถาวโร
วัดพระเนตร
5
ชุติปญฺโญ
วัดนาส้าน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1