• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรญาโณ
วัดผาลาด
2
ฉนฺทสีโล
วัดศรีบุญเรือง
3
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดสบสา
4
สิริปญฺโญ
วัดสลาบ
5
ปญฺญาสาโร
วัดหนอง
6
อาภทฺธโร
วัดทุ่งเย็น
7
ฉนฺทสีโล
วัดดอยอิสาน
8
สุเมโธ
วัดหัวทุ่ง
9
กิตฺติวณฺโณ
วัดเกษตรสมบูรณ์
10
เตชธมฺโม
วัดสันปูเลย
11
ปภากโร
วัดแวนโค้งเก่า
12
กนฺตสีโล
วัดพระธาตุสบแวน
13
กนฺตธมฺโม
วัดแวนพัฒนา
14
ฐานุตฺตโร
วัดดอนไชย
15
เตชปญฺโญ
วัดเชียงคาน
16
คนุตฺตโม
วัดทุ่งหล่ม
17
เขมวีโร
วัดบ้านแวนโค้ง
18
อภิวํโส
วัดบุญนาค
19
ขนฺติพโล
วัดสำนักสงฆ์บ้านประชาภักดี
20
กตปุญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
21
ขนฺติเตโช
วัดเนินสามัคคี
22
โฆสทสฺสี
วัดเชียงบาน
23
ฐิตสุโข
วัดพระธาตุดอยคำ
24
เขมปญฺโญ
วัดสบสา
25
ธีรปญฺโญ
วัดศรีกู่เอี้ยง
26
พฺรหฺมจาโร
วัดหย่วน
27
กลฺยาณธมฺโม
วัดแสนเมืองมา
28
สิรินฺธโร
วัดดอนมูล
29
สุมงฺคโล
วัดฝายกวาง
30
ฐานุตฺตโร
วัดทุ่งกว๋าว
31
อภิวฑฺฒโน
วัดเชียงบาน
32
วณฺณสิริ
วัดกว้าน
33
ปิยธมฺโม
วัดใหม่นันทะวงษ์
34
รวิวณฺโณ
วัดไชยพรม
35
อจฺฉริยสิทฺธิ
วัดคุ้ม
36
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีพรมบัวนาค
37
โชติธมฺโม
วัดดอยไชย
38
อาภสฺสโร
วัดเชียงบาน
ทั้งหมด 38 รายการ
1 / 1