• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปญฺโญ
วัดสลาบ
2
ปญฺญาสาโร
วัดหนอง
3
สุเมโธ
วัดหัวทุ่ง
4
ปภากโร
วัดแวนโค้งเก่า
5
คนุตฺตโม
วัดทุ่งหล่ม
6
เขมวีโร
วัดบ้านแวนโค้ง
7
สุมงฺคโล
วัดฝายกวาง
8
กิตฺติวณฺโณ
วัดศรีพรมบัวนาค
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1