• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฉนฺทสีโล
วัดศรีบุญเรือง
2
เตชปญฺโญ
วัดเชียงคาน
3
กตปุญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
4
โฆสทสฺสี
วัดเชียงบาน
5
อภิวฑฺฒโน
วัดเชียงบาน
6
อาภสฺสโร
วัดเชียงบาน
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1