• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุธมฺโม
วัดไชยพฤกษ์
2
จนฺทูปโม
วัดศรีดอยชัย
3
กตปุญฺโญ
วัดห้วยสิงห์
4
ธีรปญฺโญ
วัดปางค่าใต้
5
นนฺทเมโธ
วัดบ้านหลวง
6
ถิรธมฺโม
วัดดอนไชยป่าแขม
7
สุทฺธิสทฺโธ
วัดแสะ
8
ธมฺมวํโส
วัดป่าคาใหม่
9
ปุญฺญธมฺโม
วัดปัวเลี้ยว
10
วิสุทฺโธ
วัดนาปรัง
11
จนฺทูปโม
วัดพระธาตุดอยหยวก
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1