• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปญฺโญ
วัดปงใหม่
2
วชิรวํโส
วัดก๊อน้อย
3
จกฺกธมฺโม
วัดปงใหม่
4
ปญฺญาธโร
วัดทุ่งกว๋าว
5
พฺรหฺมญาโณ
วัดทุ่งกล้วย
6
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดก๊อซาว
7
ขนฺติธโร
วัดทุ่งกล้วย
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1