• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณวิชโย
วัดสันป่าม่วง
2
ธีรปญฺโญ
วัดแม่ใส
3
สุจิณฺโณ
วัดแม่ใส
4
วิสุทฺธิญาโณ
วัดลี
5
อนาลโย
วัดร่องห้า
6
จารุวณฺโณ
วัดร่องเข็ม
7
อติเมโธ
วัดศรีโมคำ
8
สิทฺธิเมธี
วัดสว่างอารมณ์
9
ชยาภินนฺโท
วัดร่องห้าธรรมาราม
10
ถิรจิตฺโต
วัดแม่กาหลวง
11
สุตธโน
วัดภูเงิน
12
ธมฺมานนฺโท
วัดช้างก้ำ
13
จนฺทโก
วัดห้วยหม้อ
14
วฑฒนเมธี
วัดไชยอาวาส
15
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดดอกบัว
16
สิริวฑฺฒโน
วัดปี้
17
ถิรจิตฺโต
วัดเมืองชุม
18
ถาวโร
วัดเมืองชุม
19
วชิรญาโณ
วัดสำนักสงฆ์มหาจุฬาฯ พะเยา
20
ธมฺมาวุโธ
วัดห้วยลึก
21
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีโคมคำ
22
สิริวิญฺญู
วัดสันช้างหิน
23
กิตฺติปาลี
วัดศรีโคมคำ
24
ปญฺญาสิริ
วัดศรีโคมคำ
25
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดศรีอุโมงค์คำ
26
ภทฺทโมลี
วัดศรีโคมคำ
27
พุทฺธิเสวี
วัดศรีโคมคำ
28
ปภาโส
วัดแม่ต๋อมใน
29
ภูริทตฺโต
วัดพระธาตุจอมทอง
30
โชติธมฺโม
วัดหลวงราชสัณฐาน
31
อานนฺโท
วัดร่องคือ
32
สนฺตจิตฺโต
วัดศรีบุญเรือง
33
สิริธมฺโม
วัดภูมินทร์
34
อริยเมธี
วัดหลวงราชสัณฐาน
35
ธมฺมทินฺโน
วัดสะพานคำ
36
วรลาโภ
วัดตุ่นใต้
37
อริยวํโส
วัดหลวงราชสัณฐาน
38
ฐิติญาโณ
วัดท่ากลอง
39
ญาณเมธี
วัดทุ่มท่า
40
ทนฺตาจาโร
วัดร่องเข็ม
41
จนฺทวํโส
วัดหลวงราชสัณฐาน
42
ฐิตมโน
วัดแม่กาห้วยเคียน
43
อุชุจาโร
วัดแม่กาโทกหวาก
44
ฐิตสุโข
วัดสันป่าถ่อน
45
สุกิตฺติโก
วัดศรีอุโมงค์คำ
46
กตปุญฺโญ
วัดสันเวียงใหม่
47
วชิรปญฺโญ
วัดหลวงราชสัณฐาน
48
โสภณจิตฺโต
วัดต๊ำเหล่า
49
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีโคมคำ
50
นารโท
วัดศรีโคมคำ
ทั้งหมด 54 รายการ
1 / 2