• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยาภินนฺโท
วัดร่องห้าธรรมาราม
2
ธมฺมานนฺโท
วัดช้างก้ำ
3
ญาณเมธี
วัดทุ่มท่า
4
โสภณจิตฺโต
วัดต๊ำเหล่า
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1