• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุปคุตฺโต
วัดกู่แก้วพัฒนาราม
2
สิริปญฺโญ
วัดโป่งทะลาย
3
ภูริจิตฺโต
วัดม่วงชุม
4
ถาวรจิตฺโต
วัดสันช้างตาย
5
กนฺตธมฺโม
วัดจำคาวตอง
6
วิสุทฺธิสาโร
วัดหวาย
7
แก้วเขื่อน
วัดบุญเรือง
8
ถาแปง
วัดโพธิ์ทองนิมิต
9
มะโนเครื่อง
วัดต้นง้าว
10
มหาวีโร
วัดร่องเผียว
11
ขาวล้วน
วัดปงสนุก
12
คำเปา
วัดแม่คี
13
ณฏฐภาโส
วัดซาววา
14
เมธา
วัดป่าบงใต้
15
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดบุญเรือง
16
อภิวณฺโณ
วัดพระธาตุปูล้าน
17
ขนฺติมโน
วัดพระธาตุจอมรุ่ง
18
จิตฺตสํวโร
วัดเกตุแก้ว
19
ธีรชโย
วัดหวาย
20
ฐานวีโร
วัดสันมะค่า
21
สิริวฑฺฒโน
วัดน้ำจำ
22
เยือกเย็นดี
วัดถ้ำผาจม
23
สิริมงฺคโล
วัดผ้าขาวป้าน
24
จนฺทสาโร
วัดป่ากว๋าว
25
สิริธมฺโม
วัดโป่งเหนือ
26
อินทะ
วัดพร้าวกุด
27
สุทฺธิรตโน
วัดสันมะแฟน
28
อุฎฺฐาโน
วัดป่ายาง
29
ฐานวีโร
วัดป่าข่า
30
สนฺตมโน
วัดห้วยไคร้ใหม่
31
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีดอนมูล
32
ยศศิริญาณภัทร์
วัดแม่เงิน
33
เวียงธารา
วัดศรีเมืองมูล
34
ชาตเมธี
วัดพระแก้ว
35
สุทฺธปญฺโญ
วัดอำมาตย์
36
กาวิชัย
วัดเกี๋ยงเหนือ
37
อคฺควณฺโณ
วัดป่าห้า
38
กันคำ
วัดทุ่งก่อ
39
สุกิจฺโจ
วัดศรีโสดา
40
กิตฺติเวธี
วัดศรีศักดาราม
41
วรรณ์รส
วัดเหมืองลึก
42
อิสฺสรธมฺโม
วัดป่าตึง
43
รวิวํโส
วัดสันทรายใหม่
44
มหาวชิรเมธี
วัดทุ่งพร้าว
45
นีลวณฺโณ
วัดปางไตรแก้ว
46
ธมฺมวโร
วัดโป่งน้ำร้อน
47
ภาษี
วัดสักเหนือ
48
วชิรญาโณ
วัดสันสลิด
49
ผกากรอง
วัดแม่คำหนองบัว
50
โชติโก
วัดสันก้างปลา
ทั้งหมด 400 รายการ
1 / 8