• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺธิสาโร
วัดหวาย
2
ธีรชโย
วัดหวาย
3
อินทะ
วัดพร้าวกุด
4
กาวิชัย
วัดเกี๋ยงเหนือ
5
ปรกฺโม
วัดร่องห้า
6
สีลเตโช
วัดบ้านตอง
7
โรจนธมฺโม
วัดห้วยซ้อ
8
วรธมฺโม
วัดห้วยซ้อ
9
ศรีไกรรส
วัดพร้าวกุด
10
ธีรพโล
วัดที่พักสงฆ์ดอยเทวดา
11
มุ่งส่าง
วัดแก่นเหนือ
12
โชติธมฺโม
วัดป่าอ้อบุญเรือง
13
ปาระมี
วัดแก่นเหนือ
14
สมาหิโต
วัดแก่นเหนือ
15
กิตฺติโก
วัดร่องห้า
16
วิสารโท
วัดเกี๋ยงเหนือ
17
วิชิโต
วัดเกี๋ยงเหนือ
18
ฐิตมโน
วัดแก่นเหนือ
19
จนฺทสาโร
วัดป่าอ้อบุญเรือง
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1