• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขาวล้วน
วัดปงสนุก
2
ณฏฐภาโส
วัดซาววา
3
สุทฺธปญฺโญ
วัดอำมาตย์
4
ภาษี
วัดสักเหนือ
5
อานนฺทเมธี
วัดปงสนุก
6
สิริภทฺโท
วัดสันป่าบง
7
อริญฺชโย
วัดทุ่งโห้ง
8
สิริวฑฺฒโก
วัดดอนมูล
9
จกฺกวโร
วัดพระนาคแก้ว
10
ชุตินฺธโร
วัดผาลาด
11
ฐิตปุญโญ
วัดพระธาตุปลายนา
12
สีลสุทโธ
วัดไชยผาบ
13
กวิสสโร
วัดอำมาตย์
14
ฐิตธมฺโม
วัดดอนมูล
15
ปญฺญานนฺโท
วัดปงสนุก
16
ชัยพล
วัดปงสนุก
17
วุฒิธมฺโม
วัดดอนไชย
18
สุขวฺฑโก
วัดหัวดง
19
วิสารโท
วัดอุทธาราม
20
ธมฺมสรโณ
วัดดอนแก้ว
21
ถาวโร
วัดเชียงทอง
22
แก้วตา
วัดต้นเขื่อน
23
ทะระมา
วัดดอนไชย
ทั้งหมด 23 รายการ
1 / 1