• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขาวล้วน
วัดปงสนุก
2
อานนฺทเมธี
วัดปงสนุก
3
ปญฺญานนฺโท
วัดปงสนุก
4
ชัยพล
วัดปงสนุก
5
ธมฺมสรโณ
วัดดอนแก้ว
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1