• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติมโน
วัดพระธาตุจอมรุ่ง
2
ฐานวีโร
วัดสันมะค่า
3
ปญฺญาวชิโร
วัดศรีดอนมูล
4
สนฺตมโน
วัดศีรชุมประชา
5
สุทธิธมฺโม
วัดสันกู่
6
ปญฺญาวโร
วัดศรีบุญยืน
7
ยศที่สุด
วัดร่องเปา
8
จตฺตมโล
วัดป่าแงะ
9
วงค์เวียน
วัดศีรชุมประชา
10
อินบาล
วัดศีรชุมประชา
11
มหาปุญโญ
วัดร่องเปา
12
ถิธมฺโม
วัดสันมะค่า
13
สิริธโร
วัดศรีดอนมูล
14
ปญฺญาวโร
วัดท่าน้ำ
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1