• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริปญฺโญ
วัดโป่งทะลาย
2
ถาวรจิตฺโต
วัดสันช้างตาย
3
กนฺตธมฺโม
วัดจำคาวตอง
4
จิตฺตสํวโร
วัดเกตุแก้ว
5
จนฺทสาโร
วัดป่ากว๋าว
6
เวียงธารา
วัดศรีเมืองมูล
7
มหาวชิรเมธี
วัดทุ่งพร้าว
8
มหาวีโร
วัดหนองตุ้ม
9
อภิวณฺโณ
วัดปางเกาะทราย
10
ฐิตปญโญ
วัดร่องคต
11
สนฺตจิตฺโต
วัดสันปูเลย
12
ภูริญาโณ
วัดม่อนป่าสัก
13
อนามโย
วัดดงมะคอแลน
14
กุศลจิตฺโต
วัดสันน้ำบ่อ
15
โฆสธมฺโม
วัดสันโค้ง
16
กลฺยาณธมฺโม
วัดแม่แก้วใต้
17
ปญฺญาวชิโร
วัดกว๋าวโท้ง
18
อภิปุณโณ
วัดบ้านฝั่งตื้น
19
สิริธมฺโม
วัดทรายขาว
20
อติวฑฺฒนเมธี
วัดป่าแขม
21
สุวณฺณปุตฺโต
วัดแม่อ้อใน
22
รตนวณฺโณ
วัดสันกำแพง
23
ฐิตปสาโท
วัดท่าฮ่อ
24
ธีรปญฺโญ
วัดอรัญวิเวก
25
กิรโสภโณ
วัดสันช้างตาย
26
ดงมี
วัดสันน้ำบ่อ
27
ธีรภทฺโท
วัดเชียงยืน
28
กิตฺติภทฺรเมธี
วัดสันละคร
29
สุมโน
วัดโป่งแดง
30
แก้วฟอง
วัดวักสันมะแฟน
31
ปญฺญาวชิโร
วัดท่าดอกแก้ว
32
ธมฺมรํสี
วัดศรีเมืองมูล
33
อริยวํโส
วัดป่าซาง
34
เตชปญฺโญ
วัดศรีเมืองมูล
35
เลิศวิริยวาณิช
วัดป่าถ่อนดอนแก้ว
36
สุมโน
วัดป่าแดงงาม
37
ธีรวฑฺฒโณ
วัดสันมะเหม้า
38
มหาปญฺโญ
วัดศรีเมืองมูล
39
โชติธมโม
วัดบ้านกล้วย
40
สุนทรเมธี
วัดดงขนุน
41
สิริมงฺคโล
วัดคีรีมงคล
42
ถาวรคุณ
วัดแม่อ้อใน
43
สุริโย
วัดป่ากว๋าว
44
กลฺยาโณ
วัดศรีเมืองมูล
45
อินฺทปญฺโญ
วัดเจริญเมือง
46
อรุโณ
วัดป่าคา
47
รกฺขจิตฺโต
วัดอรัญวิเวก
48
กิตฺติปญฺโญ
วัดห้วยประสิทธิ์
49
สุทสฺสโน
วัดหนองตุ้ม
50
วุฑฒิจารี
วัดทุ่งพร้าว
ทั้งหมด 56 รายการ
1 / 2