• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เวียงธารา
วัดศรีเมืองมูล
2
อนามโย
วัดดงมะคอแลน
3
ธมฺมรํสี
วัดศรีเมืองมูล
4
มหาปญฺโญ
วัดศรีเมืองมูล
5
กลฺยาโณ
วัดศรีเมืองมูล
6
อรุโณ
วัดป่าคา
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1