• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวีโร
วัดร่องเผียว
2
ชาตเมธี
วัดพระแก้ว
3
กิตฺติเวธี
วัดศรีศักดาราม
4
รวิวํโส
วัดสันทรายใหม่
5
จรณธมฺโม
วัดสันต้นกอก
6
โสภณคุโน
วัดพระธาตุดอยกองข้าว
7
กิตฺติสาโร
วัดศรีดงชัย
8
มณิรตโน
วัดปางริมกรณ์
9
เหมวณฺโณ
วัดฝั่งหมิ่น
10
อนุตฺตโร
วัดฝั่งหมิ่น
11
สิริมงฺคโล
วัดศรีมิ่งแก้ว
12
ปัญญาทีโป
วัดเจ็ดยอด
13
ชานันโท
วัดสันทรายใหม่
14
ฐิตเมธี
วัดสันทรายใหม่
15
ยี่ใหม่
วัดเชตวัน
16
สิริรตนเมธี
วัดศรีบุญเรือง
17
กิตติปญฺโญ
วัดศรีศักดาราม
18
กิตฺติสาโร
วัดสันมะนะ
19
สิริเสฏฐธมโม
วัดดงหนองเป็ด
20
อินต๊ะเสนา
วัดร่องเสือเต้น
21
บัวผา
วัดเชียงยืน
22
จารุธมฺโม
วัดดงป่าเหมี้ยง
23
ภูริวฑฺฒโน
วัดร่องเบ้อใน
24
วชิรญาโณ
วัดศรีมิ่งแก้ว
25
สิริภทฺทิยเมธี
วัดร่องธาร
26
ฐานวีโร
วัดเขาแก้วดับภัย
27
สิริสุวณฺโณ
วัดเชตวัน
28
ปิยสีโล
วัดเชตุพน
29
รตนชโย
วัดฝั่งหมิ่น
30
ผาสุโก
วัดพระธาตุจอมทอง
31
กิตติสมปนโน
วัดบ้านดู่
32
ปญฺญาธีโร
วัดป่ารวก
33
อุ่นเรือน
วัดฝั่งหมิ่น
34
กนฺตปุญโญ
วัดศรีโสดา
35
สตฺติรตโน
วัดศรีบุญเรือง
36
กาญจนวาที
วัดฝั่งหมิ่น
37
จันแปงเงิน
วัดฝั่งหมิ่น
38
ผาสุโก
วัดป่าอ้อ
39
ไชยมงคล
วัดร่องเผียว
40
สินไพบูลย์
วัดศรีดอนชุม
41
ฐานสมฺปนฺโน
วัดขัวแคร่
42
มหิสฺสโร
วัดจำบอน
43
ธีรธมฺโม
วัดสันป่าก่อ
44
ขันชุมภู
วัดศรีดอนชุม
45
โกสีย์ธิบดี
วัดปางริมกรณ์
46
หน้อยหมอ
วัดเชตวัน
47
ธนกโร
วัดเจ็ดยอด
48
ปินตา
วัดฝั่งหมิ่น
49
ลกฺขสุวณฺโณ
วัดพระแก้ว
50
กนตธมโม
วัดร่องเสือเต้น
ทั้งหมด 83 รายการ
1 / 2