• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชาตเมธี
วัดพระแก้ว
2
ปัญญาทีโป
วัดเจ็ดยอด
3
สิริรตนเมธี
วัดศรีบุญเรือง
4
บัวผา
วัดเชียงยืน
5
ผาสุโก
วัดพระธาตุจอมทอง
6
สตฺติรตโน
วัดศรีบุญเรือง
7
ธนกโร
วัดเจ็ดยอด
8
ขนฺติยุตโต
วัดพระแก้ว
9
ปริสุภาจารี
วัดศรีบุญเรือง
10
อธิจิตฺโต
วัดสถาน
11
อริยเมธี
วัดพระแก้ว
12
อภินนฺโท
วัดพระแก้ว
13
อริยเมธี
วัดดงหนองเป็ด
14
ญาณโสภโณ
วัดดงหนองเป็ด
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1