• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวีโร
วัดร่องเผียว
2
กิตฺติเวธี
วัดศรีศักดาราม
3
กิตฺติสาโร
วัดศรีดงชัย
4
กิตติปญฺโญ
วัดศรีศักดาราม
5
จารุธมฺโม
วัดดงป่าเหมี้ยง
6
ฐานวีโร
วัดเขาแก้วดับภัย
7
ไชยมงคล
วัดร่องเผียว
8
สินไพบูลย์
วัดศรีดอนชุม
9
ขันชุมภู
วัดศรีดอนชุม
10
สอนอ้อ
วัดศรีดอนชุม
11
-
วัดศรีดอนชุม
12
ฐิตสีโล
วัดเขาแก้วดับภัย
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1