• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุฎฺฐาโน
วัดป่ายาง
2
อินฺทปญฺโญ
วัดแม่คำ
3
สิริสุวณฺโณ
วัดแม่คำ
4
ปันโย
วัดแม่คำ
5
อาภทฺธโร
วัดป่ายาง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1