• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
แก้วเขื่อน
วัดบุญเรือง
2
มะโนเครื่อง
วัดต้นง้าว
3
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดบุญเรือง
4
วรรณ์รส
วัดเหมืองลึก
5
ปภสฺสโร
วัดบุญเรือง
6
ชุตินฺธโร
วัดท่าสันกลาง
7
ญาณสุทฺโธ
วัดทรายมูล
8
กิตฺติโสภโณ
วัดเหมืองลึก
9
ญาณโสภโณ
วัดบุญเรื่อง
10
อิสฺสรธฒฺโม
วัดบุณเรือง
11
สิริภทฺโท
วัดบุญเรือง
12
ถิรวิริโย
วัดบุญเรือง
13
ภูริปญฺโญ
วัดป่ารวก
14
จนฺทสาโร
วัดบุญเรือง
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1