• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริวฑฺฒโน
วัดน้ำจำ
2
เยือกเย็นดี
วัดถ้ำผาจม
3
สนฺตมโน
วัดห้วยไคร้ใหม่
4
วรธมฺโม
วัดหนองอ้อ
5
กฤษน้อย
วัดสันถนน
6
วงค์ดี
วัดสันถนน
7
วินยฺโย
วัดหนองสี่แจ่ง
8
บ้าคำน้อย
วัดหิรัญญาวาส
9
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าเหมือดรุ่งเจริญ
10
โชติวณฺโณ
วัดหนองสี่แจ่ง
11
กันทอง
วัดถ้ำเสาหหิน
12
ธมฺมรํสี
วัดผาแตก
13
เมืองเชื้อ
วัดป่าซางงาม
14
โสภณจิตฺโต
วัดวิเชตร์มณี
15
ใจลังกา
วัดสันถนน
16
เชื้อเจ็ดตน
วัดเหมืองแดง
17
ฐิตานุรกฺโข
วัดสันต้นปุย
18
คุณวีโร
วัดห้วยไคร้ใหม่
19
ถิรจิตฺโต
วัดน้ำจำ
20
สุวิชาโน
วัดบ้านจ้อง
21
ธมฺมธโร
วัดสันโค้ง
22
กตปุญฺโญ
วัดน้ำจำ
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1