• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุปคุตฺโต
วัดกู่แก้วพัฒนาราม
2
เมธา
วัดป่าบงใต้
3
นีลวณฺโณ
วัดปางไตรแก้ว
4
วชิรญาโณ
วัดสันสลิด
5
จนฺทปญฺโญ
วัดศรีดอนชัย
6
กตปุญฺโญ
วัดทุ่งยั้ง
7
สุทฺธิจิตฺโต
วัดดอนมูล
8
ธมฺมวโร
วัดป่าบง
9
สุเมธโส
วัดศรีเวียง
10
จนฺทสาโร
วัดดอนเลย
11
คุตฺตสีโล
วัดชัยพร
12
ธีรวโร
วัดไชยนารายณ์
13
สิริภทฺโท
วัดราษฎร์ชุมพล
14
นาคุตฺตโม
วัดป่าบงใต้
15
ฐานวีโร
วัดดอยงาม
16
ปญฺญาธโร
วัดถ้ำพระผาคอก
17
พุทธฤทธิ์
วัดร่องห้า
18
เครือเรือน
วัดดอนมูล
19
กตปุญฺโญ
วัดศรีดอนเรือง
20
อคฺคปญโญ
วัดราษฎร์ชุมพล
21
จนฺทโชโต
วัดดอยงาม
22
ธมฺมวโร
วัดโพธิ์ชัย
23
-
วัดราษฎร์ชุมพล
24
กนฺตวณฺโณ
วัดไชยราษฎร์สำราญ
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1