• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดม่วยต่อ
2
-
วัดม่วยต่อ
3
-
วัดม่วยต่อ
4
-
วัดม่วยต่อ
5
-
วัดม่วยต่อ
6
อตฺตทโม
วัดสบป่อง
7
-
วัดม่วยต่อ
8
อภิฉันโท
วัดอาศรมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
9
สุจิณฺโณ
วัดปางคาม
10
เตชธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู
11
อาทิจฺโจ
วัดปางล้อ
12
โชติปญฺโญ
วัดแม่ลานะ
13
โชติธมฺโม
วัดเมืองแพม
14
สุภทฺโท
วัดดอนเจดีย์
15
นนฺทภาโส
วัดจองคำ
16
สุจิณฺณธมฺโม
วัดสบป่อง
17
ปภสฺสโร
วัดโท้งกองเต้า
18
จิรธมฺโม
วัดพระธาตุอยกองมู
19
ปญฺญาวโร
วัดม่วยต่อ
20
โอภาโส
วัดปางคาม
21
โอภาโส
วัดปางคาม
22
ถาวโร
วัดม่วยต่อ
23
-
วัดม่วยต่อ
24
ญาณวโร
วัดโท้งกองเต้า
25
โชติโก
วัดจองคำ
26
เตชวโร
วัดนาปู่ป้อมๆ
27
อภิวฑฺฒโน
วัดม่วยต่อ
28
ฐานุตฺตโร
วัดม่วยต่อ
ทั้งหมด 28 รายการ
1 / 1