• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตทโม
วัดสบป่อง
2
นนฺทภาโส
วัดจองคำ
3
จิรธมฺโม
วัดพระธาตุอยกองมู
4
ปญฺญาวโร
วัดม่วยต่อ
5
ญาณวโร
วัดโท้งกองเต้า
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1