• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดม่วยต่อ
2
-
วัดม่วยต่อ
3
-
วัดม่วยต่อ
4
สุจิณฺโณ
วัดปางคาม
5
เตชธมฺโม
วัดพระธาตุดอยกองมู
6
โชติปญฺโญ
วัดแม่ลานะ
7
สุภทฺโท
วัดดอนเจดีย์
8
สุจิณฺณธมฺโม
วัดสบป่อง
9
-
วัดม่วยต่อ
10
อภิวฑฺฒโน
วัดม่วยต่อ
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1