• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดม่วยต่อ
2
-
วัดม่วยต่อ
3
อาทิจฺโจ
วัดปางล้อ
4
ปภสฺสโร
วัดโท้งกองเต้า
5
ถาวโร
วัดม่วยต่อ
6
เตชวโร
วัดนาปู่ป้อมๆ
7
ฐานุตฺตโร
วัดม่วยต่อ
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1