• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดกุงแกง
2
ถาวโร
วัดหัวนา
3
ฐิตธมฺโม
วัดเมืองแปง
4
อนาลโย
วัดหมอแปง
5
อินฺทโชโต
วัดชัยมงคล(สบสา)
6
สิริปญฺโญ
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
7
เขมจิตฺโต
วัดทรายขาว
8
มนฺตวีโร
วัดพระธาตุแม่เย็น
9
ชยานนฺโท
วัดแม่นาเติงนอก
10
ปุญฺญสมฺภโว
วัดแม่ฮี้
11
ชุตินฺธโร
วัดแม่นาเติงใน
12
กตปุญฺโญ
วัดแม่นาเติงใน
13
เตชวโร
วัดทุ่งยาว
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1