• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ตวํสีโล
วัดกุงไม้สัก
2
ฐานิสฺสโร
วัดป่าปุ๊
3
ธีรปญฺโญ
วัดกลางทุ่ง
4
จนฺทโภ
วัดแก่นฟ้า
5
อินฺทปญฺโญ
วัดน้ำกัด
6
อุทโย
วัดสนส.ชานเมือง
7
ชนาสโก
วัดม่วยต่อ
8
เตชฺปญฺโญ
วัดจองคำพระอารามหลวง
9
นนฺทิโย
วัดบ้านป่าลาน
10
กิตฺติญาโณ
วัดห้วยเดื่อ
11
วิริยธมฺโม
วัดม่วยต่อ
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1