• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตทีโป
วัดทุ่งรวงทอง
2
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
3
เขมิโย
วัดโพธาราม
4
รตนโชโต
วัดบ้านแพะ
5
ปวฑฺฒโน
วัดขุ่ม
6
อินฺทญาโณ
วัดเมืองปอน
7
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม
8
พรฺหมฺปญโญ
วัดมวยต่อ
9
สุมุตฺโต
วัดกองมูใต้
10
อานนฺโท
วัดอาศรมบ้านหัวเงา
11
สทฺธาธิโก
วัดกองมูใต้
12
นนฺทโก
วัดประตูเมือง
13
กิตฺติภทฺโท
วัดโพธาราม
14
วชิรจิตฺโต
วัดเมืองปอน
15
กลฺยาณวาโจ
วัดต่อแพ
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1