• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
2
เขมิโย
วัดโพธาราม
3
ปวฑฺฒโน
วัดขุ่ม
4
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม
5
กิตฺติภทฺโท
วัดโพธาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1