• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตทีโป
วัดทุ่งรวงทอง
2
อานนฺโท
วัดอาศรมบ้านหัวเงา
3
นนฺทโก
วัดประตูเมือง
4
กลฺยาณวาโจ
วัดต่อแพ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1