• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สวํโร
วัดวังคัน
2
อุทกฺโค
วัดทุ่งรวงทอง
3
ฐิตปุญฺโญ
วัดแม่ลาน้อย
4
กุสลจิตฺโต
วัดแม่ลาน้อย
5
ธมฺมิโก
วัดแม่ลาน้อย
6
สุธีโร
วัดแม่ลาหลวง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1