• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดดอกเอื้อง
2
สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง
3
ฐิตมโน
วัดศรีโสดา
4
ฐิตมโน
วัดม่วยต่อ
5
ปญฺญาธโร
วัดห้วยทรายใต้
6
นามูล
วัดดอกเอื้อง
7
พนชมุตฺโต
วัดท่าข้ามเหนือ
8
สุนนฺโท
วัดศรีโสดา
9
สมจิตฺโต
วัดห้วยทราย
10
เขมฺจิตฺโต
วัดกิ่วหน่อ
11
จิรธมฺโม
วัดอมราวาส
12
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดสล่าเชียงตอง
13
วชิรญาโณ
วัดอมราวาส
14
ปภสฺสโร
วัดทุ่งแพม
15
ชินวํโส
วัดก้ำก่อ
16
วิสุทฺธิจิตฺโต
วัดศรีบุญเรือง
17
ถาวโร
วัดดอยเกิ้ง
18
ถาวโร
วัดแม่สะลาบ
19
สํวโร
วัดพระบัณฑิตอาสาบ้านแม่เหลอ
20
สนฺจิตฺโต
วัดศรีโสดา
21
วิเสฏโฐ
วัดสุพรรณรังษี
22
สมจิตฺโต
วัดบ้านแพะ
ทั้งหมด 22 รายการ
1 / 1