• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง
2
ปญฺญาธโร
วัดห้วยทรายใต้
3
สมจิตฺโต
วัดห้วยทราย
4
ปภสฺสโร
วัดทุ่งแพม
5
วิเสฏโฐ
วัดสุพรรณรังษี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1