• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จกฺกวโร
วัดตาคลี
2
อาภาธโร
วัดหัวหวาย
3
เตชวณฺโณ
วัดตาคลี
4
ฉนฺทโก
วัดวาปีรัตนาราม
5
อกิญฺจโน
วัดหลาสะแก
6
สีลสุทฺโธ
วัดโบสถ์เทพนิมิต
7
อรุโณ
วัดกกกว้าว
8
อธิปุญฺโญ
วัดหนองหม้อ
9
วรปญฺโญ
วัดเขาทอง
10
ชนาสโภ
วัดโคกเจริญ
11
ติกฺขวีโร
วัดหลาสะแก
12
อิทฺธิเตโช
วัดหนองหม้อ
13
ฐิติปญฺโญ
วัดจันเสน
14
ธมฺมพโล
วัดเขาถ้ำประทุน
15
กิตฺติวรเมธี
วัดตากฟ้า
16
ญาณสาโร
วัดอินทรเมรี
17
ปิยวณฺโณ
วัดโคกเจริญ
18
ทีปธมฺโม
วัดหลาสะแก
19
กนฺตสีโล
วัดสว่างวงษ์
20
ฐานิสฺสโร
วัดเขาภูคา
21
จนฺทสโร
วัดห้วยหอม
22
เตชธโร
วัดช่องแค
23
ชยสุทฺโธ
วัดวาปีรัตนาราม
24
จิรวฑฺฒโน
วัดจันเสน
25
วชิรญาโณ
วัดดอนคา
26
สุรเตโช
วัดจันเสน
27
นิมิตตสาโร
วัดสอนจันทร์
28
รวิวํโส
วัดหนองแอก
29
ทตฺตสิริ
วัดเขาวงษ์
30
สุขิโต
วัดหนองหม้อ
ทั้งหมด 30 รายการ
1 / 1