• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
2
สนฺติกโร
วัดกัลยารัตน์
3
อายุวฑฺฒโน
วัดหาดเสลา
4
ฐานธมฺโม
วัดยางใหญ่
5
ชุตินฺธโร
วัดมรรครังสฤษดิ์
6
อธิปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
7
ธมฺมโชโต
วัดเก้าเลี้ยว
8
กตปุญโญ
วัดมหาโพธิใต้
9
จนฺทวณฺโณ
วัดคลองช้าง
10
อนาวิโล
วัดเก้าเลี้ยว
11
กลฺยาณธมฺโม
วัดเก้าเลี้ยว
12
ขนฺติพโล
วัดหนองหัวเรือ
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1