• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
2
สนฺติกโร
วัดกัลยารัตน์
3
อธิปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
4
ธมฺมโชโต
วัดเก้าเลี้ยว
5
อนาวิโล
วัดเก้าเลี้ยว
6
กลฺยาณธมฺโม
วัดเก้าเลี้ยว
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1