• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิณฺโณ
วัดหนองไม้แดง
2
จตฺตมโล
วัดท่าตะโก
3
ฐานิโย
วัดท่าตะโก
4
สุชาโต
วัดเขาแก้ว
5
เตชวโร
วัดสระนางสรง
6
ติกฺขวีโร
วัดคลองบางเดื่อ
7
ถาวโร
วัดหนองไม้แดง
8
จนฺทสโร
วัดเขาบ่อแก้ว
9
ฐานิโย
วัดหนองไม้แดง
10
ปญฺญาวโร
วัดเขาบ่อแก้ว
11
ญาณวีโร
วัดดอนกระชาย
12
จนฺทวโส
วัดเขาทอง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1