• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดท่าพระเจริญพรต
2
ปุญฺญชาโต
วัดท่าพระเจริญพรต
3
ปริญาโณ
วัดท่าพระเจริญพรต
4
สีลวฒโน
วัดท่าพระเจริญพรต
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1