• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานวุฑโฒ
วัดเขาปฐวี
2
มงฺคโล
วัดทุ่งนาไทย
3
ขนฺติสาโร
วัดหนองนกยูง
4
พุทฺธสีโล
วัดเขาน้อยบน
5
นาถสีโล
วัดเขาปฐวี
6
ปวรชโย
วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง
7
ภูริเมธี
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
8
กนฺตวณฺโณ
วัดเขาปฐวี
9
ขนฺติธโร
วัดเขาปฐวี
10
อชิโต
วัดวังสาริกา
11
ถาวโร
วัดตลุกดู่
12
เตชธมฺโม
วัดหนองสระ
13
สีลโชโต
วัดหนองจิกยาว
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1