• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติโสภโณ
วัดหนองขุนชาติ
2
อชิโต
วัดสามัคคีรังสรรค์
3
มนุญฺโญ
วัดสมอทอง
4
ฐานุตฺตโร
วัดหนองมะกอก
5
ฐานวโร
วัดน้ำพุ
6
สมาหิโต
วัดดงประดาพระ
7
สุรินฺโท
วัดหนองขุนชาติ
8
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดหนองขุนชาติ
9
สิริปญฺโญ
วัดหนองขุนชาติ
10
ภาณุวฑฺฒโน
วัดลานสัก
11
ภูริวฑฺฒโน
วัดเทพนิมิต
12
ธนปญฺโญ
วัดหนองขุนชาติ
13
ธมฺมโสภโณ
วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม
14
ปิยสีโล
วัดเจริญวราราม
15
ธมฺมธโร
วัดหนองขุนชาติ
16
อคฺคธมฺโม
วัดแจ้ง
17
ธมฺมวโร
วัดหนองขุนชาติ
18
อรุโณ
วัดสามัคคีรังสรรค์
19
ธีรปญฺโญ
วัดวังบรเพชร
20
จรณปุญฺโญ
วัดปทุมทอง
21
อินทวณฺโณ
วัดหนองยาง
22
ขนฺติพโล
วัดเทพนิมิต
23
ฐานงฺกโร
วัดวังบรเพชร
24
สิริวณฺโณ
วัดห้วยพระจันทร์
25
สุปญฺโญ
วัดปทุมทอง
26
กตปญฺโญ
วัดถ้ำรัตนคีรี
27
อคฺควณฺโณ
วัดหนองขุนชาติ
ทั้งหมด 27 รายการ
1 / 1