• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อชิโต
วัดสามัคคีรังสรรค์
2
มนุญฺโญ
วัดสมอทอง
3
ภูริวฑฺฒโน
วัดเทพนิมิต
4
อรุโณ
วัดสามัคคีรังสรรค์
5
ขนฺติพโล
วัดเทพนิมิต
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1