• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติธมฺโม
วัดกุฏิการาม
2
มหานาโค
วัดไตรภูมิ
3
อินฺทวีโร
วัดเขาคีริส
4
อตฺตทนฺโต
วัดไตรภูมิ
5
กตกุสโล
วัดไตรภูมิ
6
ธนพโล
วัดไตรภูมิ
7
พทฺธญาโณ
วัดกุฏิการาม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1