• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภสฺสโร
วัดเสด็จ
2
สุจิณฺณธมฺโม
วัดคูยาง
3
จิตฺตานุรกฺโข
วัดดอนไพรวัลย์
4
ธีรวํโส
วัดดอนไพวัลย์
5
ขนฺติโก
วัดบาง
6
อารยธมฺโม
วัดบาง
7
อภิญาโณ
วัดบาง
8
อิสฺสรธมฺโม
วัดบาง
9
อินฺทโต
วัดบาง
10
ฐานวีโร
วัดบ่อสามแสน
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1