• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อริยวฺํโส
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
2
อิสฺสรธมฺโม
วัดนาค
3
รตนชโย
วัดใหญ่ชัยมงคล
4
ขนฺติวโร
วัดโคกม่วง
5
อาสโภ
วัดปทุมวัน
6
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดทำเลไทย
7
วชิรญาโณ
วัดทางยาว
8
ภทฺทสาโร
วัดกระแชง
9
ธนสมฺปตฺโต
วัดทองทรงธรรม
10
สิริปุญโญ
วัดร่มโพธิ์
11
โกสโร
วัดร้อยไร่
12
ปญฺญาธโร
วัดลาดบัวหลวง
13
ปญฺญาทีโป
วัดสุนทราราม
14
รตนฺวณฺโณ
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
15
อนาลโย
วัดหัวเวียง
16
สิริคนฺโธ
วัดปทุมวัน
17
ถาวรจิตฺโต
วัดหนองบัว
18
ชนาสโภ
วัดหนองเป้า
19
ฐานวโร
วัดบางเพลิง
20
สจจฺฌาโณ
วัดบ้านแจ้ง
21
ฐิตมโน
วัดขนอนใต้
22
สนฺติกโร
วัดวิมลสุนทร
23
วราสโภ
วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
24
สุชาโต
วัดน้อย
25
จิตฺตปาโล
วัดท่า
26
สจฺจวโร
วัดใหม่หญ้าไทร
27
กิตฺติญาโณ
วัดตองปุ
28
เตชวโร
วัดมาบโพธิ์
29
สิริปุญฺโญ
วัดโคกช้าง
30
อวิโร
วัดบางระกำ
31
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
32
ญาณวีโร
วัดบางคล้า
33
ฐานวุฑฺโฒ
วัดตึกคชหิรัญ
34
มหาวิริโย
วัดกอไผ่
35
ธมฺมวุฑฺโฒ
วัดกอไผ่
36
ฉนฺทโก
วัดไก่จ้น
37
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
38
อาภากโร
วัดสว่างอารมณ์
39
ปภาธโร
วัดโพธิ์ทอง
40
หิตจิตฺโต
วัดป้อมแก้ว
41
ขนฺติโก
วัดช้างใหญ่
42
ฐานธมฺโม
วัดโขดเข-มาราม
43
ฐิตสาโร
วัดเทพธาราราม
44
ธมฺมโชโต
วัดบางสงบ
45
อนาวิโล
วัดไก่เตี้ย
46
ธมฺมธีโร
วัดอัมพวา
47
พนโม
วัดหนองแห้ว
48
ฐิตาจาโร
วัดไทรโสภณ
49
ชุติปญฺโญ
วัดตลาด
50
ชุตินฺธโร
วัดทุ่งมน
ทั้งหมด 376 รายการ
1 / 8