• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รตนชโย
วัดใหญ่ชัยมงคล
2
กิตฺติญาโณ
วัดตองปุ
3
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
4
คุณธมฺโม
วัดช้าง
5
สุวิชฺโช
วัดไผ่โสมนรินทร์
6
ธมฺมสาโร
วัดสำเภาล่ม
7
อริโย
วัดสำเภาล่ม
8
โอภาโส
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
9
ชวโน
วัดช้าง
10
ขนฺติโก
วัดจันทร์ประเทศ
11
สุทฺธาโส
วัดใหญ่ชัยมงคล
12
ขนฺติมโน
วัดใหญ่ชัยมงคล
13
สุทสฺสโน
วัดศรีโพธิ์
14
ปิยธมฺโม
วัดกษัตราธิราช
15
ถาวรธมฺโม
วัดเจดีย์แดง
16
อาชิโต
วัดช้างใหญ่
17
ธีรวํโส
วัดกษัตราธิราช
18
สุวณฺณรํสี
วัดเกาะแก้ว
19
ธนิสฺสโร
วัดตองปุ
20
ถาวโร
วัดพนัญเชิง
21
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดบาง
22
กิตฺติญาโณ
วัดไผ่โสมนรินทร์
23
หิริธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
24
โชติสกฺโก
วัดตองปุ
25
จนฺทธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
26
กิตฺติโสภโณ
วัดท่าการ้อง
27
ปญฺญาพโล
วัดอโยธยา
28
ธมฺมรโต
วัดท่าการ้อง
29
มหาปญฺโญ
วัดอโยธยา
30
นาถวิริโย
วัดเสนาสนาราม
31
ฐิตาจาโร
วัดประดู่ทรงธรรม
32
ตนฺติปาโล
วัดพุทไธศวรรย์
33
ธมฺมธีโร
วัดขนอน
34
สีลวฑฺโฒ
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
35
อภินนฺโท
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
36
สารปุญฺโญ
วัดโคกจินดาราม
37
ธมฺมปาโล
วัดกุฎีลาย
38
วชิรธมฺโม
วัดตึก
39
ธนปญฺโญ
วัดสามวิหาร
40
สปฺปญฺโญ
วัดราชประดิษฐาน
ทั้งหมด 40 รายการ
1 / 1